Anisimov Alexey Nikolayevich
Deputy Chairperson of the Board
Anisimov Alexey Nikolayevich
Zhanat Zhahmetova
Deputy Chairperson of the Board
Zhanat Zhahmetova
Yesmambetov Yerlan Kozhabergenovich
Deputy Chairperson of the Board
Yesmambetov Yerlan Kozhabergenovich
Tleshov Tleuzhan Temiraliyevich
Deputy Chairperson of the Board
Tleshov Tleuzhan Temiraliyevich
Koktyshev Pavel Vyacheslavovich
Deputy Chairperson of the Board
Koktyshev Pavel Vyacheslavovich
Обратная связь